Trang thông tin điện tử
Xã Hòa Long

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hòa Long

Về việc niêm yết công khai 168 thủ tục hành chính, của 33 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân cấp xã và lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan TW được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, đang thực hiện trên địa bàn xã Hòa Long.


Đánh giá: